Резервирајте на тел:
  Ексклузивни партнери:
Дипломатско-наградни турнири

АТК, Министерството за надворешни работи на Р.М. (МНР) и АБЦ се организатори на долгогодишните традиционални дипломатски турнири кои обично се организираат во периодот мај/јуни и во септември/октомври. Искуството кажува за одлична посетеност од страна на сите значајни дипломати во земјава (амбасадори, вицеконзули и др.), прекрасно дружење во услови на интересен тениски турнир. Дипломатските турнири се постојано поттпомогнати од спонзори од најреномираните компании од државата.